ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 1992 - [502 - 552]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 1992 - [502 - 552]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
21 Commission Circular No: 530
22 Commission Circular No: 529
23 Commission Circular No: 528
24 Commission Circular No: 527
25 Commission Circular No: 526
26 Commission Circular No: 525
27 Commission Circular No: 523
28 Commission Circular No: 522
29 Commission Circular No: 521
30 Commission Circular No: 520
31 Commission Circular No: 519
32 Commission Circular No: 518
33 Commission Circular No: 517
34 Commission Circular No: 516
35 Commission Circular No: 515
36 Commission Circular No: 514
37 Commission Circular No: 513
38 Commission Circular No: 512
39 Commission Circular No: 511
40 Commission Circular No: 510
 
පිටුව 2 - මුලු පිටු 3 කින්