ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 1992 - [502 - 552]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 1992 - [502 - 552]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
41 Commission Circular No: 508
42 Commission Circular No: 507
43 Commission Circular No: 505
44 Commission Circular No: 504
45 Commission Circular No: 503
46 Commission Circular No: 502
 
පිටුව 3 - මුලු පිටු 3 කින්

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම