ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 1991 - [461 - 501]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 1991 - [461 - 501]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 Commission Circular No: 501
2 Commission Circular No: 500
3 Commission Circular No: 499
4 Commission Circular No: 498
5 Commission Circular No: 497
6 Commission Circular No: 495
7 Commission Circular No: 494
8 Commission Circular No: 492
9 Commission Circular No: 491
10 Commission Circular No: 490
11 Commission Circular No: 489
12 Commission Circular No: 488
13 Commission Circular No: 487
14 Commission Circular No: 486
15 Commission Circular No: 485
16 Commission Circular No: 484
17 Commission Circular No: 482
18 Commission Circular No: 481
19 Commission Circular No: 480
20 Commission Circular No: 479
 
පිටුව 1 - මුලු පිටු 2 කින්