ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 1991 - [461 - 501]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 1991 - [461 - 501]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
21 Commission Circular No: 478
22 Commission Circular No: 477
23 Commission Circular No: 476
24 Commission Circular No: 475
25 Commission Circular No: 474
26 Commission Circular No: 472
27 Commission Circular No: 471
28 Commission Circular No: 470
29 Commission Circular No: 469
30 Commission Circular No: 468
31 Commission Circular No: 467
32 Commission Circular No: 466
33 Commission Circular No: 465
34 Commission Circular No: 464
35 Commission Circular No: 463
36 Commission Circular No: 461
 
පිටුව 2 - මුලු පිටු 2 කින්