ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 1989 - [388 - 412]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 1989 - [388 - 412]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 Commission Circular No: 410
2 Commission Circular No: 408
3 Commission Circular No: 407
4 Commission Circular No: 406
5 Commission Circular No: 405
6 Commission Circular No: 404
7 Commission Circular No: 403
8 Commission Circular No: 401
9 Commission Circular No: 400
10 Commission Circular No: 398
11 Commission Circular No: 396
12 Commission Circular No: 394
13 Commission Circular No: 393
14 Commission Circular No: 392
15 Commission Circular No: 391
16 Commission Circular No: 389
17 Commission Circular No: 388