ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 1984

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 1984

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 Commission Circular No: 265
2 Commission Circular No: 263
3 Commission Circular No: 261
4 Commission Circular No: 260
5 Commission Circular No: 259
6 Commission Circular No: 258
7 Commission Circular No: 254
8 Commission Circular No: 255
9 Commission Circular No: 253
10 Commission Circular No: 252
11 Commission Circular No: 251
12 Commission Circular No: 250