ඔබ සිටින්නේ : Career Opportunities

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Career Opportunities

 


සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 UGC හි ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයේ සමානාත්මතාවය/සාධාරණත්වය පිළිබඳ මධ්‍යස්ථානයේ (CGEE) අධ්‍යක්ෂ තනතුර

නවතම තොරතුරු


විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම