ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති විශ්‍රාමවැටුප් චක්‍රලේඛ ලිපි

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Pension Circular Letters

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 Pension Circular Letter No. 13: Nomination for the Universities Pension Fund
2 Pension Circular Letter No. 12 : Membership of the Universities Pension Fund
3 Pension Circular Letter No. 11: Streamline the refunds of pension Contribution in terms of the provisions under University Grants Commission Circular No.747
4 Pension Circular Letter No. 10: Universities Pension Fund – Application Forms
5 Pension Circular Letter No. 09: Reckoning of the cost of living allowances for the purpose of computation of universities provident fund, employees trust fund and payment of gratuity
6 Pension Circular Letter No. 08: Universities Pension Fund – Application Forms
7 Pension Circular Letter No. 07: Survey on University Employees who wish to join the University Pension Scheme
8 Pension Circular Letter No. 06: The Old Employees to obtain Membership of University Pension Scheme
9 Pension Circular Letter No. 05
10 Pension Circular Letter No. 04: Pension Scheme for the employees of University System - New Application for Membership
 
පිටුව 1 - මුලු පිටු 2 කින්