ඔබ සිටින්නේ : Press Releases

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Press Releases

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 ප්‍රායෝගික/ යෝග්‍යතා පරීක්ෂණ සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමට අදාළව විශ්වවිද්‍යාල/ මණ්ඩප/ ආයතන විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නිවේදන - 2022/2023 අධ්‍යයන වර්ෂය
2 University Admission - Academic Year 2022/2023 - Cut-off points to be eligible for considering under the special provision for students who have excelled in extra curricular activities[Based on the results of the G.C.E. (Advanced Level) Examination, 2022]
3 Minimum "Z" Scores for selection to various Courses of Study of Universities, in respect of each district ( Academic Year 2022/2023
4 Aptitude Tests 2019/2020
5 Information sheet on non-fulfilling of bond obligations
6 Aptitude Test / Practical Test - Swami Vipulananda Institute of Aesthetic Studies, Eastern University 2019/20
7 Aptitude Test - University of Kelaniya -2019/2020
8 Aptitude Test - University of Moratuwa -2019/2020
9 Aptitude Test - Rajarata University of Sri Lanka & Vavuniya Campus -2019/2020
10 Aptitude Test - University of Visual and Performing Arts -2019/2020
 
පිටුව 1 - මුලු පිටු 2 කින්

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම