ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2011 - [941 - 972]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 2011 - [941 - 972]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
21 Comm. Circular 952 : Revision of salaries of employees of state corporations and statutory boards and fully owned government companies
22 Comm. Circular 951 : Reimbursement of subscription to scientific and professional instructions/societies
23 Comm. Circular 950 : Rates of payment to the staff for conducting written examinations/trade tests/interviews..
24 Comm. Circular 949 : Payment of Increments in Recog. of Edu./Prof. Qualifications to the non AC non Admin Staff
25 Comm. Circular 948 : Amendments to the schemes of recruitment
26 Comm. Circular 947 : Issue of official bags to senior employees in the Clerical and Allied Grades
27 Comm. Circular 946 : Common Guidelines on Student Discipline
28 Comm. Circular 945 : Revision of Academic Allowance on Budget Proposals in 2011
29 Comm. Circular 944 : Payment to Members of Committees of Inquiry into Student Indiscipline and Examination Offences
30 Comm. Circular 943 : Revision of salaries and allowances of the employees in the public Corporations, Statutory bodies, Fully Owned Government Companies and Project staff on Budget Proposals - 2011
31 Comm. Circular 942 : Revision of annual income ceiling for payment of bursaries
32 Comm. Circular 941 : Payment for Practical Examinations and for Visiting Staff for Practicals in Aesthetic Studies
 
පිටුව 2 - මුලු පිටු 2 කින්