ඔබ සිටින්නේ : All Notices

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Notices to Universities

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 Notice to candidates who wish to apply for university admission for the academic year 2019/2020 based on the results of the G.C.E. (A/L) Examination, 2019
2 Information on the Educational Opportunities in the Republic of Uzbekistan in the areas of Physical Education and Sports
3 මැතිවරණ කාලසීමාව තුළ රාජ්‍ය හෝ රාජ්‍ය සංස්ථාවලට අයත් චංචල හෝ නිශ්චල දේපළ අවභාවිතය වැළැක්වීම සඳහා උපදෙස්
4 ස්ථාන මාරුවීම් ලබා ගත හැකි තනතුරුවල පවතින පුරප්පාඩු පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාව
5 විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ ආරක්‍ෂක නිලධාරි තනතුරට බඳවා ගැනීම
6 Quality Assurance Council of UGC releases 2017 IR and PR reports
7 Reimbursement of Mahapola & Bursary
8 Admission of students with Foreign Qualifications- Academic Year 2020/2021
9 Works Conducted by UGC -2017
10 Local Authorities Elections - 2018
 
පිටුව 1 - මුලු පිටු 5 කින්

නවතම තොරතුරු