ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2012 - [973 - 997]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 2012 - [973 - 997]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
21 Comm. Circular 977 : Rates of Payment for Internal Examinations conducted by Universities
22 Comm. Circular 976 : Obtaining approval for appoinment of employees in terms of section 18:12:1 of Chapter III of the Est.Code of the UGC and HEIs
23 Comm. Circular 975 : Revision of Salaries of University Staff as per Budget Proposals – 2012
24 Comm. Circular 974 : Filling of vacancies in the posts of non academic staff in the university system
25 Comm. Circular 973 :Revision of allowances government, corporations statutory boards and project staff as per budget proposals - 2012
 
පිටුව 2 - මුලු පිටු 2 කින්