ඔබ සිටින්නේ : Applications for establishment of a new Faculty/Institute, Dept/Centre, UG Degree/UG Diploma, PG Degree/PG Diploma

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka
Applications for establishment of a new Faculty/Institute, Dept/Centre, UG Degree/UG Diploma, PG Degree/PG Diploma

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම