ඔබ සිටින්නේ :

University Grants Commission - Sri Lanka

 • English
 • Sinhala
 • Tamil-Sri Lanka

Universities and Higher Educational Institutions established under the purview of the University Grants Commission

 

 
logo University of Colombo

University of Colombo

'College House', 94, Cumaratunga Munidasa Mawatha, Colombo 03. ශ්‍රී ලංකාව
http://www.cmb.ac.lk/

Faculty of Medicine
No. 25, Kynsey Road, Colombo. 00800

දෙපාර්තමේන්තු
 
 • Anatomy
 •  
 • Biochemistry & Molecular Biology
 •  
 • Clinical Medicine
 •  
 • Community Medicine
 •  
 • Forensic Medicine & Toxicology
 •  
 • Microbiology
 •  
 • Obstetrics & Gynaecology
 •  
 • Paediatrics
 •  
 • Parasitology
 •  
 • Pathology
 •  
 • Pharmacology
 •  
 • Physiology
 •  
 • Psychiatry
 •  
 • Surgery
 •  
 • Medical Humanities
 •  
 • Medical Education
 •  
 • Allied Health Sciences
 •  
 • Anaesthesiology & Critical Care
 •  
 • Family Medicine
 •  
 • Medical Technology
 •