ඔබ සිටින්නේ :

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

විශ්වවිද්‍යාල සහ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන

 

 
logo ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය

ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය

කුලියාපිටිය. ශ්‍රී ලංකාව
http://www.wyb.ac.lk/

Faculty of Agriculture & Plantation Management
Makandura Gonawila 60170