ඔබ සිටින්නේ : විශ්වවිද්‍යාල සහ ආයතන ආයතන

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Universities and Higher Educational Institutions established under the purview of the University Grants Commission

 

 
logo Postgraduate Institute of Pali & Buddhist Studies

Postgraduate Institute of Pali & Buddhist Studies

113, Dutugamunu Street, Kohuwala. ශ්‍රී ලංකාව
http://pgipbs.kln.ac.lk

 
 
 
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම