ඔබ සිටින්නේ :

University Grants Commission - Sri Lanka

 • English
 • Sinhala
 • Tamil-Sri Lanka

Universities and Higher Educational Institutions established under the purview of the University Grants Commission

 

 
logo University of Peradeniya

University of Peradeniya

Peradeniya. 20400 ශ්‍රී ලංකාව
http://www.pdn.ac.lk/

Faculty of Arts
Peradeniya 20400

දෙපාර්තමේන්තු
 
 • Arabic & Islamic Civilization
 •  
 • Archaeology
 •  
 • Classical Languages
 •  
 • Economics & Statistics
 •  
 • Education
 •  
 • English
 •  
 • Fine Arts
 •  
 • Geography
 •  
 • History
 •  
 • Law
 •  
 • Pali & Buddhist Studies
 •  
 • Philosophy
 •  
 • Psychology
 •  
 • Political Science
 •  
 • Sinhala
 •  
 • Sociology
 •  
 • Tamil
 •  
 • English Language Teaching
 •