ඔබ සිටින්නේ :

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Universities and Higher Educational Institutions established under the purview of the University Grants Commission

 

 
logo Postgraduate Institute of English

Postgraduate Institute of English

P.O. Box 21, Nawala, Nugegoda. ශ්‍රී ලංකාව


 
 
 
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම