ඔබ සිටින්නේ : විශ්වවිද්‍යාල සහ ආයතන ආයතන

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

විශ්වවිද්‍යාල සහ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන

 

 
logo කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක පාසල

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක පාසල

UCSC ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය, 35, රීඩ් මාවත, කොළඹ 07. ශ්‍රී ලංකාව


 
 
 
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම