ඔබ සිටින්නේ :

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Universities and Higher Educational Institutions established under the purview of the University Grants Commission

 

 
logo Institute of Human Resource Advancement

Institute of Human Resource Advancement

P.O. Box 1557, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07. ශ්‍රී ලංකාව
http://www.ihra.cmb.ac.lk

 
 
 
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම