ඔබ සිටින්නේ :

University Grants Commission - Sri Lanka

 • English
 • Sinhala
 • Tamil-Sri Lanka

Universities and Higher Educational Institutions established under the purview of the University Grants Commission

 

 
logo University of Sri Jayewardenepura

University of Sri Jayewardenepura

Gangodawila, Nugegoda. ශ්‍රී ලංකාව
http://www.sjp.ac.lk/

Faculty of Humanities & Social Sciences
Gangodawila, Nugegoda

දෙපාර්තමේන්තු
 
 • Economics
 •  
 • English & Linguistics
 •  
 • Geography
 •  
 • History & Archaeology
 •  
 • Pali & Buddhist Studies
 •  
 • Political Science
 •  
 • Sinhala & Mass Communication
 •  
 • Social Statistics
 •  
 • Criminology & Criminal Justice
 •  
 • Sociology
 •  
 • Anthropology
 •  
 • Philosophy & Psychology
 •  
 • English Language Teaching
 •  
 • Music & Creative Technology
 •  
 • Information & Communication
 •