ඔබ සිටින්නේ : විශ්වවිද්‍යාල සහ ආයතන විශ්වවිද්‍යාල

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Universities and Higher Educational Institutions established under the purview of the University Grants Commission

 

 
logo University of Moratuwa

University of Moratuwa

Katubedda, Moratuwa. ශ්‍රී ලංකාව
https://uom.lk

Faculty of Graduate Studies

 
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම