ඔබ සිටින්නේ :

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

විශ්වවිද්‍යාල සහ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන

 

 
logo යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය

තැ.පෙ. 57, තිරුනෙල්වෙලි, යාපනය ශ්‍රී ලංකාව
http://www.jfn.ac.lk/

පීඨ


Faculty of Agriculture   P.O.Box 57, Thirunelvely, Jaffna
Faculty of Arts   P.O.Box 57, Thirunelvely, Jaffna
Faculty of Medicine   P.O.Box 57, Thirunelvely, Jaffna
Faculty of Science   P.O.Box 57, Thirunelvely, Jaffna
Faculty of Management Studies and Commerce   P.O.Box 57, Thirunelvely, Jaffna
Faculty of Graduate Studies   P.O.Box 57, Thirunelvely, Jaffna
Faculty of Engineering   P.O.Box 57 Thirunelvely, Jaffna
Faculty of Technology  
Faculty of Hindu Studies  
Faculty of Allied Health Sciences