ඔබ සිටින්නේ :

University Grants Commission - Sri Lanka

 • English
 • Sinhala
 • Tamil-Sri Lanka

Universities and Higher Educational Institutions established under the purview of the University Grants Commission

 

 
logo University of Jaffna

University of Jaffna

P.O.Box 57, Thirunelvely, Jaffna. ශ්‍රී ලංකාව
http://www.jfn.ac.lk/

Faculty of Arts
P.O.Box 57, Thirunelvely, Jaffna

දෙපාර්තමේන්තු
 
 • Christian & Islamic Civilization
 •  
 • Dance (RAFA)
 •  
 • Economics
 •  
 • Education
 •  
 • Fine Arts
 •  
 • Geography
 •  
 • History
 •  
 • Law
 •  
 • Linguistics & English
 •  
 • Music (RAFA)
 •  
 • Philosophy
 •  
 • Political Science
 •  
 • Sociology
 •  
 • Tamil
 •  
 • English Language Teaching
 •  
 • Media Studies
 •  
 • Translation Studies
 •  
   

  විශේෂ සබැඳුම්


  සුදුසුකම් පිළිගැනීම