ඔබ සිටින්නේ :

University Grants Commission - Sri Lanka

 • English
 • Sinhala
 • Tamil-Sri Lanka

Universities and Higher Educational Institutions established under the purview of the University Grants Commission

 

 
logo University of Jaffna

University of Jaffna

P.O.Box 57, Thirunelvely, Jaffna. ශ්‍රී ලංකාව
http://www.jfn.ac.lk/

Faculty of Medicine
P.O.Box 57, Thirunelvely, Jaffna

දෙපාර්තමේන්තු
 
 • Anatomy
 •  
 • Biochemistry
 •  
 • Community & Family Medicine
 •  
 • Forensic Medicine
 •  
 • Medicine
 •  
 • Obstetrics & Gynaecology
 •  
 • Paediatrics
 •  
 • Pathology
 •  
 • Pharmacology
 •  
 • Physiology
 •  
 • Psychiatry
 •  
 • Surgery
 •  
 • Microbiology
 •  
 • Parasitology
 •  
   

  විශේෂ සබැඳුම්


  සුදුසුකම් පිළිගැනීම