ඔබ සිටින්නේ : විශ්වවිද්‍යාල සහ ආයතන විශ්වවිද්‍යාල

University Grants Commission - Sri Lanka

 • English
 • Sinhala
 • Tamil-Sri Lanka

Universities and Higher Educational Institutions established under the purview of the University Grants Commission

 

 
logo Eastern University, Sri Lanka

Eastern University, Sri Lanka

Vantharumoolai, Chenkalady. 30350 ශ්‍රී ලංකාව
http://www.esn.ac.lk/

Faculty of Arts and Culture
Vantharumoolai, Chenkalady 30350

දෙපාර්තමේන්තු
 
 • Arabic
 •  
 • Comparative Religion & Social Harmony
 •  
 • Education & Childcare
 •  
 • Fine Arts
 •  
 • Geography
 •  
 • History
 •  
 • Islamic Studies
 •  
 • Languages
 •  
 • Social Sciences
 •  
 • Hindu Civilization
 •  
 • Philosophy and Value Studies
 •  
 • English Language Teaching
 •