ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2024 [01/2024 and above]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 2024 [01/2024 and above]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 11/2024: රාජ්‍යතාන්ත්‍රික (DPL) ප්‍රජාව සමඟ ගනුදෙනු කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ප්‍රොටෝකෝලය සහ ක්‍රියා පරිපාටි
2 කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 10/2024 : විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ අනධ්‍යයන පරිපාලන නොවන තනතුරු සඳහා බාහිර බඳවා ගැනීම්
3 කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 09/2024: අධ්‍යයන දීමනාව සංශෝධනය කිරීම
4 කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 08-2024: සහකාර මහාචාර්ය, මහාචාර්ය සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය යන පදවි නාම භාවිතා කිරීම ක්‍රියාත්මක වන කාල සීමාව.
5 කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 07/2024 : විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ සේවිකාවන් සඳහා ප්‍රසුත නිවාඩු සහ මව්කිරිදීමේ සහන කාලසීමාව
6 කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 06/2024 : කොවිඩ් -19 වසංගතය සමඟ ඇති වූ ප්‍රමාදයන් හේතුවෙන් බැඳුම්කර සහ ගිවිසුම්වල සඳහන් අධ්‍යයන පාඨමාලා කාලසීමාව දීර්ඝ කිරීම
7 කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 05/2024: ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා ලකුණු ලබා දීමේ පරිපාටි - ලේඛකාධිකාරී සහ මූල්‍යධිකාරී /අභ්‍යන්තර විගණක තනතුරට බඳවා ගැනීම
8 කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 04/2024 : අයවැය යෝජනා අනුව ජීවන වියදම් දීමනාව සංශෝධනය කිරීම - 2024
9 කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 03/2024: අධ්‍යයන දීමනාව සංශෝධනය කිරීම
10 Commission Circular No. 02/2024 : Introduction of Early Exit or Fall-back Qualifications for an Existing Undergraduate/Postgraduate Programme of Study
11 කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 01/2024: ආයතනයක අධ්‍යක්ෂ තනතුරට පත් කිරීම.
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම