ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 1997 - [695 - 723]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 1997 - [695 - 723]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 Commission Circular No: 723
2 Commission Circular No: 722
3 Commission Circular No. 721: Schemes of Recruitment of Academic Staff
4 Commission Circular No: 720
5 Commission Circular No: 719
6 Commission Circular No: 718
7 Commission Circular No: 717
8 Commission Circular No: 716
9 Commission Circular No: 715
10 Commission Circular No: 709
11 Commission Circular No: 714
12 Commission Circular No: 713
13 Commission Circular No: 711
14 Commission Circular No: 710
15 Commission Circular No: 708
16 Commission Circular No: 707
17 Commission Circular No: 706
18 Commission Circular No: 705
19 Commission Circular No: 703
20 Commission Circular No: 704
 
පිටුව 1 - මුලු පිටු 2 කින්