ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 1996 - [657 - 694]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 1996 - [657 - 694]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
21 Commission Circular No: 672
22 Commission Circular No: 671
23 Commission Circular No: 669
24 Commission Circular No: 668
25 Commission Circular No: 667
26 Commission Circular No: 666
27 Commission Circular No: 665
28 Commission Circular No: 664
29 Commission Circular No: 663
30 Commission Circular No: 662
31 Commission Circular No: 661
32 Commission Circular No: 659
33 Commission Circular No: 658
34 Commission Circular No: 660
35 Commission Circular No: 657
 
පිටුව 2 - මුලු පිටු 2 කින්