ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 1993 - [553 - 593]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 1993 - [553 - 593]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 Commission Circular No: 593
2 Commission Circular No: 592
3 Commission Circular No: 591
4 Commission Circular No: 590
5 Commission Circular No: 589
6 Commission Circular No: 588
7 Commission Circular No: 587
8 Commission Circular No: 586
9 Commission Circular No: 585
10 Commission Circular No: 584
11 Commission Circular No: 583
12 Commission Circular No: 582
13 Commission Circular No: 581
14 Commission Circular No: 580
15 Commission Circular No: 578
16 Commission Circular No: 577
17 Commission Circular No: 576
18 Commission Circular No: 575
19 Commission Circular No: 574
20 Commission Circular No: 573
 
පිටුව 1 - මුලු පිටු 2 කින්

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම