ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 1990 - [413 - 458]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 1990 - [413 - 458]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 Commission Circular No: 458
2 Commission Circular No: 457
3 Commission Circular No: 451
4 Commission Circular No: 450
5 Commission Circular No: 449
6 Commission Circular No: 448
7 Commission Circular No: 447
8 Commission Circular No: 445
9 Commission Circular No: 444
10 Commission Circular No: 443
11 Commission Circular No: 442
12 Commission Circular No: 441
13 Commission Circular No: 439
14 Commission Circular No: 438
15 Commission Circular No: 437
16 Commission Circular No: 436
17 Commission Circular No: 435
18 Commission Circular No: 434
19 Commission Circular No: 433
20 Commission Circular No: 432
 
පිටුව 1 - මුලු පිටු 2 කින්