ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 1990 - [413 - 458]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 1990 - [413 - 458]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
21 Commission Circular No: 431
22 Commission Circular No: 430
23 Commission Circular No: 429
24 Commission Circular No: 427
25 Commission Circular No: 425
26 Commission Circular No: 424
27 Commission Circular No: 423
28 Commission Circular No: 422
29 Commission Circular No: 421
30 Commission Circular No: 420
31 Commission Circular No: 419
32 Commission Circular No: 418
33 Commission Circular No: 417
34 Commission Circular No: 416
35 Commission Circular No: 415
36 Commission Circular No: 414
37 Commission Circular No: 413
 
පිටුව 2 - මුලු පිටු 2 කින්