ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2014 - [01/2014 - 13/2014] Comm. Circular 10/2014 : Payment made to the persons who write the names in the degree certificates of universities

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Comm. Circular 10/2014 : Payment made to the persons who write the names in the degree certificates of universities


 

 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම