ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති මූල්‍ය චක්‍රලේඛ ලිපි 2016 Fin. Circular 05/2016 : Purchase of Airline Tickets to Travel Abroad

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Fin. Circular 05/2016 : Purchase of Airline Tickets to Travel Abroad


Download:
Download this file (Fin_cir_letter_05_2016.pdf)Fin_cir_letter_05_2016.pdf[ ]487 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම