ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි 2021 Estab. Circular No. 08/2021 (i) : Identifying Professors Appointed by Advertisement/Promotion

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Estab. Circular No. 08/2021 (i) :  Identifying Professors Appointed by Advertisement/Promotion


 

Download:
Download this file (estb-cir-8-2021-i.pdf)Estab. Circular No. 08/2021 (i)[ ]668 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම