ඔබ සිටින්නේ : මුල් පිටුව

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka
විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව (UGC) යනු 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනත යටතේ 1978 දෙසැම්බර් 22 වැනි දින ස්ථාපිත කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ කේන්ද්‍රස්ථානය වේ. විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රධාන කාර්යයන් වන්නේ; විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය සැලසුම් කිරීම සහ සම්බන්ධීකරණය, උසස් අධ්‍යාපන ආයතන (HEIs) සඳහා අරමුදල් වෙන් කිරීම, අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමිතීන් පවත්වා ගෙන යාම, උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයන් හි පරිපාලනය නියාමනය කිරීම හා උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කිරීම නියාමනය වේ.

 
 

 
 
 
 
 
 Research and Scholarships Procurement Notices Publications Careers Statistics


වාර්තා හා පුවත්ලිපි
කමිටු, මණ්ඩල සහ සභා
සාමාන්‍ය
» උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2019-23 » ස්ථාවර කමිටු » බාගත කිරීම්
» වාර්ෂික වාර්තාව » විශ්වවිද්‍යාල සේවා අභියාචනා මණ්ඩලය » සුදුසුකම් පිළිගැනීම
» විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය ප්‍රඥප්තිය  » වෙනත් මණ්ඩල/කමිටු » තත්ත්ව ආරක්ෂණ කවුන්සිලය/ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව
» විශ්වවිද්‍යාල සහ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන ශ්‍රේණිගත කිරීම
» පිළිගැනීම් ලිපි (දේශීය සහ විදේශීය)
 

පුවත් සහ සිදුවීම්

විශේෂ නිවේදන

ප්‍රදාන සහ ශිෂ්‍යත්ව
සිදුවීම්

1 මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යාවේ ශත සංවත්සර සැමරුම - ලාංඡනය සහ වෙබ් අඩවිය එළි දැක්වීම
1 2020 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2020/21 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව
1 2019 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2019/20 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ වීඩියෝව.
1 ශ්‍රී ලාංකේය ඖෂධ පැළෑටි සංවර්ධන හා සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය
1 ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා සංචාරය
 2 විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපති වැඩ භාර ගැනීම
 2 INQAAHE/APQN සම්මන්ත්‍රණ 2019, ශ්‍රී ලංකාව
 2 Presentation made by Chairman, UGC at the General Assembly of the INQAAHE biennial conference in Bahrain
 2 නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවය

පුවත්

නවතම චක්‍රලේඛ

විශ්වවිද්‍යාල අර්ථසාධක අරමුදල

නවක වදය වැළැක්වීම

1998 අංක 20 දරන අධ්‍යාපන ආයතනවල නවක වදය සහ වෙතත් ස්වරූපයේ සාහසික ක්‍රියා තහනම් කිරීමේ පනත.

ඉංග්‍රීසි

සිංහල

දෙමළ

2015 අංක 4 දරන අපරාධයක වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීමේ සහ ආරක්ෂා කිරීමේ පනත

ඉංග්‍රීසි

සිංහල

දෙමළ

2017 අංක 27 දරන අපරාධයක වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීමේ සහ ආරක්ෂා කිරීමේ (සංශෝධන) පනත

ඉංග්‍රීසි

සිංහල

දෙමළ